Gaz w domu i mieszkaniu

Gaz płynny w temperaturze pokojowej i ciśnieniu atmosferycznym przyjmuje postać gazu (pary). W butli znajduje się pod ciśnieniem kilku atmosfer. Ciśnienie gazu w butli zależne jest od temperatury otoczenia. Im wyższa jest temperatura, tym wyższe jest ciśnienie. W temperaturze przekraczającej 35°C ciśnienie butli może wzrosnąć powyżej dopuszczalnej normy, co w następstwie może doprowadzić do jej rozerwania. Gaz propan - butan jest cięższy od powietrza. W przypadku nieszczelności instalacji gromadzi się przy podłodze, może także spływać do miejsc niżej położonych np. piwnic. Propan – butan zmieszany z powietrzem w stosunku objętościowym 1,8 do 9% tworzy mieszaninę silnie wybuchową.

Gaz ziemny jest bezwonny i bezbarwny. Przed wpuszczeniem do sieci gazowej jest sztucznie nawanniany, aby w razie niekontrolowanego wypływu można było go wyczuć. Jest  lżejszy od powietrza i w odróżnieniu od propan – butanu w razie nieszczelności będzie gromadził się w górnych partiach pomieszczeń. Zmieszany z powietrzem w stosunku objętościowym 4,8-13,5 tworzy mieszaninę silnie wybuchową.

W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia wycieku gazu należy:

- zawiadomić pogotowie gazowe - 992 oraz straż pożarną - 998 lub 112

- pod żadnym pozorem nie włączać świateł ani innych urządzeń elektrycznych (jeśli to możliwe należy odłączyć urządzenia, które mogą się samoczynnie uruchomić np. lodówkę) – najlepiej odłączyć dopływ prądu bezpiecznikiem!

- zamknąc zawór gazu w mieszkaniu (domu),

- otworzyć okna,

- powiadomić  sąsiadów o zagrożeniu,

- opuścić budynek i oczekiwać na przyjazd służb ratowniczych.

Przechowywanie i użytkowanie butli z gazem.

1. Nigdy nie należy ogrzewać  pomieszczeń gazem z  kuchni  gazowej.

Długotrwałe palenie się gazu powoduje znaczny ubytek tlenu w powietrzu. Nadmierna zawartość produktów spalania gazu jest niekorzystna dla ludzi, m.in. powstaje bezwonny tlenek węgla (CO), który jest silnie trującym gazem. W przypadku niedrożnych lub niesprawnych przewodów wentylacyjnych może dojść nawet do zatruć śmiertelnych.

2. W budynku mieszkalnym posiadającym instalację zasilaną z sieci gazowej, stosowanie instalacji gazu płynnego z butli jest zabronione.

3. W jednym lokalu do urządzeń gazowych mogą być podłączone maksymalnie dwie butle z gazem propan-butan po 11 kg każda.

4. Butle gazowe należy umieszczać  co najmniej 1,5 m od urządzeń promieniujących ciepło takich jak: piece,  czy grzejniki (z wyjątkiem zestawów kuchni gazowych),

5. Temperatura w pomieszczeniu, w którym znajduje się butla nie może przekraczać 35°C.

6. Butli nie należy ustawiać w miejscach nasłonecznionych.

7.  Butle należy  instalować w pozycji pionowej, zabezpieczyć je przed uderzeniem i przewróceniem, w odległości co najmniej 1 m od urządzeń powodujących iskrzenie (liczniki elektryczne, gniazda wtykowe),

8. Butli nie wolno przechowywać w warunkach zmniejszających wytrzymałość butli, np. w otoczeniu, w którym zachodzi możliwość działania substancji korodujących.

9. Połączenie butli z kuchenką powinien stanowić wąż elastyczny o długości nie większej niż 3m, (wytrzymałości na ciśnienie co najmniej 300 kPa, odpornego na działanie składników gazu płynnego, uszkodzenia mechaniczne oraz temperaturę do 60 st. C),

10. Butli nie należy przechowywać w pomieszczeniach, w których  poziom podłogi znajduje się poniżej otaczającego terenu oraz  znajdują się inne materiały łatwopalne,

11. Gazowe urządzenia promiennikowe do ogrzewania pomieszczeń należy umieszczać  w odległości co najmniej 0,6 m od materiałów palnych (w tym palnych elementów konstrukcyjno-budowlanych i elementów wystroju wnętrz budynku) oraz co najmniej 0,3 m od otynkowanych ścian, których konstrukcja wykonana jest z materiałów łatwo zapalnych.

12. Podstawowe wymagania dla instalacji gazowych oraz wentylacyjnych i spalinowych:

- badanie szczelności instalacji gazowej należy przeprowadzać nie rzadziej niż raz w roku,

- sprawdzenie drożności przewodów spalinowych od palenisk opalanych paliwem stałym – nie rzadziej niż raz na kwartał,

- sprawdzenie drożności przewodów spalinowych od palenisk opalanych paliwem płynnym lub gazowym – nie rzadziej niż dwa razy w roku,

- sprawdzenie drożności przewodów wentylacyjnych powinno być wykonane co najmniej raz w roku.

13. Szczelności butli gazowej i instalacji pod żadnym pozorem nie wolno badać otwartym ogniem!

14. Przeróbek instalacji gazowej mogą dokonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje!

Opracowanie własne.

fot. Appu Shaji