Odbiory obiektów - informacje

Sprawy związane z odbiorem obiektów budowlanych prowadzi Sekcjia Kontrolno-Rozpoznawcza tutejszej komendy.

 

Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane” (tekst jednolity - Dz.U.2017.1332 z późn. zm.) - Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego jest zobowiązany powiadomić m.in. Państwową Straż Pożarną o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania.

Państwowa Straż Pożarna w tym celu dokonuje czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, po zgłoszeniu przez inwestora wszystkich zamierzeń określonych w projekcie i zaleceń dotyczących zabezpieczeń przeciwpożarowych.

W przypadku gdy kontrolujący stwierdzi, że nie zostały spełnione  wymagania ochrony przeciwpożarowej, wówczas taka opinia zawiera również stwierdzenie, że obiekt nie spełnia takich wymagań.

W przypadku gdy stwierdzona zostanie  niezgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym Państwowa Straż Pożarna powiadamia o tym fakcie właściwy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Zgłoszenie w formie pisemnej powinno zawierać:

a) adres (lokalizację obiektu),

b) przeznaczenie obiektu,

c) ilość kondygnacji, wysokość, powierzchnię całkowitą obiektu,

d) inwestora lub osobę upoważnioną do reprezentowania inwestora, nr telefonu.

(Lista wymaganych dokumentów znajduje się w zakładce PREWENCJA/PLIKI DO POBRANIA)  

Obiekt powinien być wyposażony w sprzęt gaśniczy na zasadach określonych w aktualnie obowiązujących przepisach przeciwpożarowych.

W miejscu widocznym należy umieścić „Instrukcję postępowania na wypadek pożaru” wraz z wykazem telefonów alarmowych oraz oznakować obiekt zgodnie z wymogami PN-92/N-01256/01 i 02.

Dla obiektu należy opracować „Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego”. Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego nie są wymagane dla obiektów lub ich części, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto:

  -- kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1.000 m3, z zastrzeżeniem pkt 2;

  -- kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1.500 m3;

  -- powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1.000 m2.

Obiekty, w stosunku do których zajęcie stanowiska przez PSP jest obligatoryjne to:

1. Budynki należące do grup wysokości: średniowysokie, wysokie lub wysokościowe, zawierające strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, ZL IV lub ZL V.

2. Budynki zawierające strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I lub ZL II.

3. Budynki niskie zawierające strefę pożarową o powierzchni przekraczającej 1.000 m2, zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, obejmującą kondygnację nadziemną inną niż pierwszą.

4. Budynki niskie zawierające strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL Vi mające ponad 50 miejsc noclegowych.

5. Obiekty budowlane inne niż budynki, przeznaczone do użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w których przewiduje się możliwość jednoczesnego przebywania w strefie pożarowej ponad 50 osób na powierzchni do 2.000 m2.

6. Budynki zawierające strefę pożarową produkcyjną lub magazynową, wolno stojące urządzenia technologiczne lub zbiorniki poza budynkami oraz place składowe albo wiaty, jeżeli zachodzi jeden z poniższych warunków:

a) strefa pożarowa produkcyjna lub magazynowa wymienionych obiektów budowlanych ma powierzchnię przekraczającą 1.000 m2 oraz gęstość obciążenia ogniowego przekraczającą 500 MJ/m2.

b) występuje zagrożenie wybuchem.

7. Garaże wielopoziomowe.

8. Obiekty budowlane objęte obowiązkiem wykonania systemu sygnalizacji pożarowej lub stałych urządzeń gaśniczych.

9. Parkingi dla pojazdów przewożących ładunki niebezpieczne.

10. Przeciwpożarowe zbiorniki wodne oraz stanowiska czerpania wody do celów przeciwpożarowych.

11. Tunele o długości powyżej 100 m.

Opracowanie własne