OGNIK - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

UWAGA: PRZERWA WAKACYJNA OD 01 LIPCA DO 31 SIERPNIA 2019

Chęć wzięcia udziału w zajęciach,

można zgłaszać wyłącznie za pomocą poniższego formularza:

adres e-mali 
Nazwa i siedziba szkoły 
Liczba dzieci 
Telefon kontaktowy 
Proponowany termin wizyty 
Wiadomość: 
Proszę przepisać. githwa Pomóż walczyć ze SPAMem!
    

 

Zajęcia odbywają sie we wtorki i środy o godzinie 9:00 i 11:30

SPRAWDŹ KALENDARZ i zaproponuj wolny termin.


Po wysłaniu FORMULARZA otrzymasz komunikat "Formularz poprawnie wysłany"

 i maila z potwierdzeniem rezerwacji,

w przeciwnym wypadku skontaktujemy się z Tobą i zaproponujemy inny termin.

Wizyty są przez nas rejestrowane na podstawie kolejności zgłoszeń.

Zastrzegamy sobie możliwość odwołania wizyty lub zmianę jej terminu.

 

Imprezy masowe

Z dniem 1 sierpnia 2009 r. obowiązuje ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. (t.j.:Dz.U.2017.1160 z późn. zm.). Procedura ubiegania się o opinię Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu na przeprowadzenie imprezy masowej.

TERMINY:

Co najmniej 30 dni przed planowanym terminem imprezy masowej organizator zwraca się do KM PSP w Elblągu z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił  i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach.

KM PSP wydaje opinię w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli imprezy masowe są przeprowadzane przez tego samego organizatora w tych samych obiektach/terenach umożliwiających przeprowadzenie imprezy masowej, co najmniej 2 razy w roku lub są to imprezy masowe, dla których opracowano terminarz imprez masowych organizowanych cyklicznie, organizator imprez przekazuje na 14 dni przed planowanym terminem ich przeprowadzenia przekazuje Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej informacje wynikające z art. 30 ust. 2 w/w ustawy.

KONTROLE:

KM PSP przeprowadza kontrolę obiektu/terenu:

- obowiązkowo przed wydaniem opinii

- w trakcie trwania imprezy masowej

DOKUMENTY:

1. Instrukcja do wydawania opinii o imprezach masowych - poberz

2. Wniosek o wydanie opinii -  pobierz

3. Graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa wraz z jego opisem -  pobierz

4. Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i czasie trwania imprezy masowej -  pobierz

5. Terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych – w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie

6. Informacje o:

  - liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej,

  - przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,

  - liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej;

 - osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jego dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer i datę wydania licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia;

  - sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej  – w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka;

  - zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk;

  - odpłatności za wstęp na imprezę.

7. Program i regulamin imprezy masowej, wraz z informacją o sposobie udostępniania go uczestnikom imprezy masowej

8. Regulamin obiektu /terenu, wraz z informacją o sposobie udostępniania go uczestnikom imprezy masowej

9. Pisemna instrukcja określająca zadania służby porządkowej oraz służby informacyjnej

10. Warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej

Uwaga: dokumenty należy przedkładać w 2 egz., trwale spiętych. Po zatwierdzeniu i opieczętowaniu 1 egz. zostanie zwrócony organizatorowi!

PODSTAWY PRAWNE:

- Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j.:Dz.U.2017.1160 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej (Dz. U. Nr 135, poz. 1113).

Pliki do pobrania

 

Prewencja:

1. Wykaz dokumentów do odbioru lokalu - pobierz 

2. Wzór zgłoszenia odbioru lokalu - pobierz 

3. Imprezy masowe - informacje dla organozatorów - kliknij tutaj

 

Edukacja:

1. Kampania społeczno-edukacyjna KG PSP "Nie dla czadu" - pobierz 

2. Objawy zatrucia czadem w zależności od stęzenia - pobierz

3. Wychłodzenie organizmu, zagrożenie i wskazane działania - pobierz

4. Ulotka "W obliczu powodzi" - pobierz

5. Rodzaje alarmów i sygnały alarmowe - pobierz

 

Zaświadczenia:

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia ze zdarzenia - pobierz 

 

Elbląska Sala Edukacyjna OGNIK

galeria ognik 1 galeria ognik2 obrazek ognik

 

Zajęcia dedykowane są dla uczniów klas  I-III szkół podstawowych

Zajęcia odbywają się we wtorki i środy o
 godzinie 9:00 i 11:30

Czas trwania ok. 1,5 godziny

Grupy maksymalnie 25 osób (preferowana wielkość grupy do 20 osób)

Dzieci obowiązuje obuwie zmienne

Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie za pomocą poniższego formularza:

OGNIK - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 UWAGA: Informujemy, że wznowiliśmy zapisy na zajęcia w ELBLĄSKIEJ SALI EDUKACYJNEJ OGNIK. 

Elbląska sala edukacyjna OGNIK została otwarta 14 marca 2017 roku.

Przeczytaj o tym wydarzeniu

OGNIK znajduje się w pomieszczeniach Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej PSP w Elblągu przy ulicy Browarnej 33.

Jest to pierwsza ścieżka edukacyjna w województwie warmińsko-mazurskim.

Zajęcia w Elbląskiej Sali Edukacyjnej OGNIK odbywają się ze strażakami.

Serdecznie zapraszamy dzieci z placówek oświatowych, przede wszystkim z klas I-III zarówno z Miasta Elbląg jak i Powiatu Elbląskiego.

W specjalnie przygotowanych zajęciach dzieci nabędą nowe umiejętności i zdobędą wiedzę min. o :

- zagrożeniach pożarowych w domu, przedszkolu i szkole,

- o alarmowaniu służb ratowniczych,

- o postępowaniu podczas pożaru,

- oraz o zasadach ewakuacji.

W tym zakresie wykorzystywane są min. filmy edukacyjne przygotowane specjalnie przez MEN, materiały udostępnione przez KGPSP min. w ramach akcji CZAD i Ogień – Obudź czujność!, oraz materiały własne.

Zajęcia mają formę nauki przez zabawę, ćwiczenia i prezentacje.

Niewątpliwą atrakcją dla dzieci, która pozostanie im w pamięci, jest możliwość zobaczenia symulowanego pożaru mieszkania (efekty: światło, dym, dźwięk) oraz zwiedzenia „spalonych” pomieszczeń mieszkania i znalezienie przyczyn powstania pożaru (miejsca oznakowane specjalnymi tablicami informacyjnymi).

Dzieci podczas zajęć mogą również:

- same uruchomić alarm pożarowy, naciskając przycisk ROP,

- zobaczyć jak działa w praktyce prawdziwa czujka dymu czy czadu,

- powiadomić o zagrożeniu dyspozytora z wykorzystaniem telefonu alarmowego 112,

- obserwować efekt „ognistej chmury” powstającej podczas próby gaszenia wodą palącego się w garnku oleju (pokaz na zewnątrz na specjalnym stanowisku demonstracyjnym),

- oraz przećwiczyć ewakuację w zadymionym pomieszczeniu.

Na czas uczestnictwa w zajęciach każde dziecko może ubrać się w strój strażacki oraz założyć hełm.

Na zakończenie zajęć, po wejściu na strażacką drabinę i uderzeniu w strażacki dzwon, każde dziecko otrzymuje specjalny certyfikat Małego Strażaka od ogniomistrza Żarka (psa-maskotki naszego OGNIKA), oraz książeczkę dot. bezpieczeństwa pożarowego. 

Zajęcia odbywają się we wtorki i środy o godzinie 9:00 i 11:30

Czas trwania ok. 1,5 godziny.

Grupy maksymalnie 25 osób (preferowana wielkość grupy do 20 osób).

Na zajęciach obowiązuje obuwie zmienne.