Sekcja Kwatermistrzowsko-Techniczna

Kierownik sekcji-  wakat

tel. 55 641 30 05

 

Specjalista Katarzyna Skrzypkowska

tel. 55 641 30 03

 

Technik mł. asp. mgr Marcin Szymanek

tel. 55 641 30 16

 

Do zadań Sekcji Kwatermistrzowsko-Technicznej należy w szczególności:

(zadania kwatermistrzowskie) 

1) administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych, pozostających w dyspozycji Komendanta a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie, 
2) opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, bądź wyposażenia osobistego, 
3) prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników i emerytów komendy, 
4) dokonywanie zakupów i dostawa sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy, ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z przepisów dotyczących zamówień publicznych, 
5) zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty KSRG na terenie działania komendy oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, 
6) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu głównego komendy, 
7) prowadzenie ewidencji ilościowo–wartościowej majątku,
8) likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku, 
9) sporządzanie planów zakupów, dostaw i robót budowlanych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Komendanta, 
10) systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów oraz ustalenie z komórkami organizacyjnymi, które realizują zadania ratownicze i operacyjne, priorytetów w tym zakresie, 
11) prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu komendy, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez dowódców JRG i kierowników komórek organizacyjnych komendy; 
12) sporządzanie dokumentów aplikacyjnych i wniosków o środki zewnętrzne Unii Europejskiej i z innych źródeł oraz ich koordynacja i bieżące monitorowanie realizacji prowadzonych w tym zakresie przedsięwzięć, 
13) ewidencja oraz nadzór i konserwacja sprzętu obrony cywilnej zgromadzonego w komendzie. 

(zadania techniczne)

14) inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-technicznej samochodów, sprzętu silnikowego i innego specjalistycznego wyposażenia technicznego, użytkowanego w komendzie, 
15) prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych oraz innych urządzeń o ile wymagają tego przepisy prawa, 
16) obsługa transportowa komórek organizacyjnych komendy, 
17) prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami, smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi, 
18) nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem silnikowym, a w szczególności rozliczania zużycia paliw, olejów i innych materiałów eksploatacyjnych, 
19) wykonywanie i organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń i instalacji technicznych, 
20) wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów pożarniczych, sprzętu silnikowego i innego specjalistycznego wyposażenia technicznego dla komendy.

Odsłony: 4885