PSP w KSRG

Państwowa Straż Pożarna została powołana Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (PSP) jako "zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja, która przeznaczona jest do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami".

Do podstawowych zadań PSP należy:

a) rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,

b)organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń,

c) wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze,

d)kształcenie kadr dla potrzeb PSP i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz powszechnego systemu ochrony ludności,

e) nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych,

f) prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony ludności.

Ponadto zadania Państwowej Straży Pożarnej ujęto w Ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej oraz Ustawie z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Jednostki PSP działają w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,  który stanowi integralną część systemu bezpieczeństwa wewnętrznego Państwa. Nadzór nad jego funkcjonowaniem pełni minister spraw wewnętrznych. Odpowiedzialność za organizację kierowania tym systemem spoczywa na komendancie głównym Państwowej Straży Pożarnej. Państwowa Straż Pożarna została zobligowana ustawami z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej oraz o PSP do zorganizowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Głównym zamierzeniem ustawodawcy było stworzenie jednolitego, skutecznego systemu ratowniczego, obejmującego cały obszar szeroko rozumianego ratownictwa bez względu na miejsce, rodzaj i charakter prowadzonych działań ratowniczych. KSRG ma na celu ochronę życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez:

a)      walkę z pożarami lub innymi klęskami żywiołowymi,

b)      ratownictwo techniczne,

c)      ratownictwo chemiczne,

d)     ratownictwo ekologiczne,

e)      ratownictwo medyczne,

f)   współpracę z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz centrami powiadamiania ratunkowego.

KSRG skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej  przeznaczone do ratowania zagrożonych osób i mienia, a także inne służby i jednostki organizacyjne wyznaczone do udziału w Systemie. Sposób zorganizowania KSRG zapewnia jego ciągłe funkcjonowanie na poszczególnych szczeblach administracji:

-   powiatowym, jest to podstawowy poziom wykonawczy,

- wojewódzkim, jest poziomem wspomagania i koordynacji działań ratowniczych na terenie województwa,

- centralnym, jest poziomem wspomagania i koordynacji działań ratowniczych na terenie kraju.

Dysponowanie do działań ratowniczych jednostek uczestniczących w KSRG oraz alarmowanie i powiadamianie współdziałających z nim systemów odbywa się poprzez:

a)      Powiatowe Stanowisko Kierowania (PSK) – na obszarze powiatu,

b)    Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa PSP (WSKR) – na obszarze województwa,

c)  Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa PSP (KCKR) – na obszarze kraju.

KSRG na poziomie powiatu jest podstawowym narzędziem starosty służącym do realizacji zadań ratowniczych w czasie pożaru, klęski żywiołowej, czy likwidacji innych miejscowych zagrożeń. Są to między innymi katastrofy lotnicze, kolejowe, drogowe
i chemiczno-ekologiczne. Odpowiedzialność za wykonywanie zadań w zakresie ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska, przed pożarem, klęską żywiołową lub innymi zdarzeniami, wynikającymi z rozwoju cywilizacyjnego, ale także naturalnych praw przyrody, ponosi starosta powiatu. W jego obowiązku jest także zapewnienie skutecznych warunków realizacji bieżących zadań ratowniczych przez jednostki KSRG.

Procedury działania systemu w odniesieniu do poszczególnych typów zagrożeń powinny zostać określone w powiatowym planie ratowniczym, który stanowi część kompleksowego planu bezpieczeństwa powiatu. Z kolei plan ratowniczy dla obszaru powiatu opracowuje właściwy komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, a zatwierdza go starosta.

W sytuacji, gdy środki i siły KSRG okażą się niewystarczające na obszarze powiatu, albo zdarzenie swym zasięgiem wykracza poza obszar powiatu, niezbędne jest uruchomienie Systemu na poziomie wojewódzkim. Zapewnienie skutecznego działania KSRG na poziomie województwa jest zadaniem wojewody. Służby ratownicze i inne współdziałające z nimi jednostki wykonują zadania określone przez kierującego działaniem ratowniczym w ramach swoich właściwości.

Procedury uruchamiania i funkcjonowania Systemu na poziomie województwa w odniesieniu do poszczególnych rodzajów zagrożeń są określone w wojewódzkim planie ratowniczym, który stanowi część kompleksowego planu bezpieczeństwa województwa. Plan ratowniczy dla obszaru województwa opracowuje komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, a zatwierdza go wojewoda.

Najwyższy poziom Systemu – centralny, zostaje uruchomiony jeżeli siły i środki KSRG na poziomie województwa okażą się niewystarczające, bądź zdarzenie przekracza obszar województwa. Skuteczne warunki działania Systemu na obszarze kraju zapewnia Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, który jednocześnie pełni rolę koordynatora KSRG z innymi systemami bezpieczeństwa.

Jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej są:

 

a)      Komenda Główna,

b)      Komenda Wojewódzka,

c)      Komenda Powiatowa (miejska),

d)     Szkoła Główna Służby Pożarniczej oraz pozostałe szkoły,

e)      Jednostki badawczo-rozwojowe.

 

Opracowanie własne.

Odsłony: 6985