Archiwum

 

ROK 2017

I. W  DNIU  8 GRUDNIA  2017.  O GODZ. 16.30,  W  KLUBIE  EMERYTA  W  JRG  NR 2  PRZY ULICY BROWARNEJ ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE  OGÓLNE  KOŁA  

ZWIĄZKU  EMERYTÓW  I  RENCISTÓW   POŻARNICTWA  RP  W  ELBLĄGU  - JEDNOCZESNIE SPOTKANIE  INTEGRACYJNE  /TRADYCYJNY OPŁATEK/. 

 

W PROGRAMIE:

1. INFORMACJA O  STANIE  ORGANIZACYJNYM  I  FINANSOWYM  ORAZ  O BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI  KOŁA,

2. ZAMIERZENIA  NA  2018 ROK

3. KOMUNIKATY, ZAPYTANIA  I  WOLNE  WNIOSKI

4. TRADYCYJNY OPŁATEK,  POSIŁEK  I  SPOTKANIE  PRZY  KAWIE

 

II. Informacja dla uczestników wycieczki do Lwowa w dniach 24 – 28.06.2017

Aby uzyskać dopłatę z funduszu socjalnego do poniesionych kosztów wycieczki należy złożyć w biurze Koła ZEiRP RP w Elblągu::

1. Wniosek o dopłatę, z określeniem kosztów wycieczki poniesionych przez uczestników uprawnionych do korzystania

    z funduszu socjalnego (emeryci/renciści pożarnictwa i ich małżonkowie).

2. Koszty wycieczki wyniosły 802,59 zł na osobę.

3. Do wniosku załączyć Oświadczenie o dochodzie przypadającym na członków rodziny pozostających we wspólnym

    gospodarstwie domowym wraz z Oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.Wysokość dochodu

    należy udokumentować przedkładając do wglądu odcinek emerytury/renty albo aktualną decyzję o wysokości emerytury/renty,

    zaświadczenia o innych dochodach członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. 

4. Wysokość dochodu na członka rodziny będzie potwierdzana przez Wydział Kadrowo-Organizacyjny KMPSP. 

     Druki Wniosków i Oświadczeń o których mowa w pkt 1 i 2 można uzyskać w Wydziale Kadrowo-Organizacyjnym KMPSP,

     w biurze ZEiRP RP w Elblągu lub wydrukować ze strony internetowej www.kwsp.olsztyn.pl w zakładce

     ZEIRP RP - Fundusz Socjalny PSP.

Wymienione wyżej dokumenty należy złożyć w biurze Koła ZEiRP RP do dnia 18 sierpnia br. (konkretny termin uzgodnić

telefonicznie z prezesem koła). Wnioski po skompletowaniu zostaną przesłane do rozpatrzenia przez KWPSP Olsztyn.

Elbląg dnia 14 lipca 2017

3. Zamach na emerytury strażaków , którzy rozpoczeli służbę w okresie komunistycznym.

      Z inicjatywy partii rządzącej prowadzone są prace nad ustawą , która ma traktować wszystkich funkcjonaruszy

      rozpoczynających i pracujących w straży pożarnej w okresie przed 1990 rokiem na równi z funkcionaruszami SB

      i innymi aparatczykami prześladującymi naród. Strażacy, którzy tak jak teraz bez względu na sytuację polityczną,

     gospodarczą zawsze niosą pomoc wszystkim ludzią (bez względu na pochodzenie, wiarę itd.), mają być pozbawieni

     aktualnych emerytur i otrzymywać ją w wymiarze pomniejszonym tak jak mają mieć emeryci SB.

     Tak nam się odpłacają za lata pracy wybrańcy parti mającej większość w sejmie.

 AKTUALNE: sprawa trochę przycichła!!!!!!  Czy na zawsze????


I.  W dniu 30-11-2017 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Koła ZEiRP RP w Elblągu z udziałem przedstawiciela Komisji Rewizyjnej.

Tematyka posiedzenia:

1.Stan organizacyjny i finansowy koła.   

  Na dzień posiedzenia koło liczy 67 członków, w tym 62 członków zwyczajnych oraz 5 członków wspierających.  Podjęto uchwałę o skreśleniu z listy członków 2 osób zalegających z opłatami składek i nie wykazujących zainteresowania udziałem w działalności koła.    Stan kasy zgodny jest z dokumentacją finansową.

2. Plan działalności na 2018 rok. Zarząd zaakceptował przedstawiony projekt planu działalności  koła na rok 2018                                                             

3.Wycieczka dla emerytów/rencistów w  2018 roku 

   Zarząd rozważył 3 oferty wycieczek turystyczno-krajoznawczych na rok 2017. Wybrano jednogłośnie propozycję  organizacji wycieczki do „Kotliny Kłodzkiej i Pragi” w dniach 23 – 27 czerwca 2018 roku.

4. Organizacja zebrania ogólnego koła

  Zebranie zostanie zorganizowane w dniu 8 grudnia br. o godz.16.30, w Klubie Emeryta. Członkom zarządu przydzielono zadania związane z organizacją zebrania, a po nim spotkania  integracyjnego.

5. Ustalono, że podczas zebrania ogólnego zostaną omówione propozycje FSSM dotyczące zmian w ustawie emerytalnej służb mundurowych.

II. W dniu 11.10.2017 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Koła ZEiRP RP w Elblągu z udziałem przedstawicieli Komisji Rewizyjnej.

Tematyka posiedzenia:

1.Stan organizacyjny i finansowy koła.

Na dzień posiedzenia koło liczy 69 członków, w tym 64 członków zwyczajnych oraz 5 członków wspierających.

Podjęto uchwałę o skreśleniu z listy członków 3 osób zalegających z opłatami składek i nie wykazujących zainteresowania udziałem w działalności koła.

Z opłatą składek za okres ponad 12 miesięcy zalega aktualnie 8 członków. Do członków z największymi zaległościami  zarząd wyśle pisma przypominające o należnych składkach. 

Wpływy i wydatki koła zostały na bieżąco zaksięgowane przez skarbnika, stan kasy zgodny jest z dokumentacją finansową.

2.Realizacja zadań wynikających z rocznego planu działania.

 Analiza planu rocznego wykazała, że zadania w nim zawarte wykonane są w stopniu dobrym.

3.Rozliczenie wycieczki do Lwowa i na Lubelszczyznę.

Wycieczka została rozliczona na podstawie  faktur i rachunków dotyczących poniesionych kosztów, przedstawionych przez pilota wycieczki. W związku z rezygnacją z udziału w wycieczce 4 osób, jej koszta wzrosły do kwoty 802,59 złotych na osobę. Rozliczenie wycieczki wraz z indywidualnymi wnioskami o dopłatę z funduszu socjalnego, wysłano do KWPSP Olsztyn.

4.Organizacja zebrania ogólnego członków koła ZEiRP.

Wstępnie ustalono, że zebranie ogólne członków zostanie zorganizowane w dniu 8 grudnia br. Szczegóły dotyczące organizacji zebrania zostaną ustalone na posiedzeniu zarządu w ostatnim tygodniu listopada.

5.Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapowiedział kontrolę działalności zarządu i finansów koła w III dekadzie listopada br.

III. W dniu 10 maja 2017 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Koła ZEiRP RP w Elblągu z udziałem przedstawicieli Komisji Rewizyjnej.

Tematyka posiedzenia:

1.Stan organizacyjny i finansowy koła.                          

Na dzień posiedzenia koło liczy 71 członków, w tym 66 członków zwyczajnych oraz 5 członków wspierających.                                                                                                                                        

Z opłatą składek za okres ponad 12 miesięcy zalega 16 członków, na ogólną kwotę 660 zł.  

Zarząd przypomni osobom zalegającym z opłatą, o obowiązku dokonania opłaty składek.

Bieżący stan kasy koła jest zgodny z dokumentacją finansową.

2.Organizacja wycieczki „Lwów i Lubelszczyzna”                                                                                        

Wycieczka odbędzie się w dniach 24 – 28 czerwca br. zgodnie z uzgodnionym wcześniej programem. Udział w wycieczce zgłosiło 30 osób, w tym 27 emerytów i rencistów pożarnictwa i członków ich rodzin oraz 3 osoby zaprzyjaźnione. Uczestnicy wycieczki winni posiadać paszport ważny co najmniej 3 miesiące od rozpoczęcia wycieczki oraz dokonać przedpłaty przewidywanych kosztów wycieczki, w kwocie 795 zł od osoby (do kasy koła), w terminie do dnia 9 czerwca 2017 roku.     

Przedpłaty będzie można dokonać podczas zebrania ogólnego członków Koła.

3. Organizacja zebrania ogólnego członków koła ZEiRP  

Ustalono termin zebrania na dzień 2 czerwca br. godz.17.00. Zebranie odbędzie się w Klubie Emeryta w JRG nr 2 w Elblągu.           

Przydzielono członkom zarządu zadania związane z organizacją zebrania ogólnego (zaproszenie gości i powiadomienie o zebraniu członków koła, przygotowanie sali, zamówienie cateringu, przygotowanie dokumentacji i programu zebrania, itp.)

IV. W dniu 7 lutego 2017 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Koła ZEiRP w Elblągu.

W posiedzeniu brał również udział przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła

Tematyka posiedzenia:

1. Informacja o przebiegu i ustaleniach przyjętych podczas posiedzenia ZWZEiRP w Olsztynie w grudniu 2016, w szczególności:

- w bieżącym roku planowany jest Zjazd Nadzwyczajny ZEiRP RP, celem przyjęcia nowelizacji Statutu Związku,

- w drugim kwartale br. będzie obchodzony jubileusz XX-lecia ZEiRP na Warmii i Mazurach,

- Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Elblągu został wyróżniony Odznaką za Zasługi dla ZEiRP RP.

2. Informacja o wykorzystaniu Funduszu Socjalnego dla emerytów i rencistów w województwie     warmińsko- mazurskim, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń przyznanych emerytom i rencistom z terenu powiatu elbląskiego.

3. Zapoznanie się z treścią i zaakceptowanie „ Sprawozdania z działalności organizacyjnej i finansowej Koła za 2016 rok”.

4. Uznano za konieczność podjęcie sukcesywnych działań celem zlikwidowania zaległości w opłatach składek członkowskich.

5. Organizacja wycieczki do Lwowa.  Wycieczka planowana jest w czerwcu bieżącego roku. Udział w wycieczce zgłosiły 33 osoby. Wpłata zaliczek na pokrycie kosztów wycieczki do końca lutego br.

W dniu 21 lutego br. o godz. 16.00, w Klubie Garnizonowym przy ul Mierosławskiego odbędzie się spotkanie uczestników wycieczki z pilotem / przewodnikiem/.

6. Wystąpiono do KW PSP w Olsztynie, o uwzględnienie w planie Funduszu Socjalnego na 2017 rok, potrzeb finansowych na częściową refundację kosztów wycieczki. 

ROK 2016

1. Spotkanie opłatkowe odbyło się w dniu 10 grudnia 2016 r. o godz.16.00 w Klubie Emeryta przy ul. Browarnej 33 w JRG Nr 2 przy udziale Kapelana i z-cy KM PSP w Elblągu.

2. W dniu 24 listopada 2016 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Koła ZEiRP w Elblągu z udziałem Komisji Rewizyjnej.

Tematyka posiedzenia:

1. Stan organizacyjny i finansowy koła - na dzień posiedzenia koło liczy 74 członków, w tym 68 członków zwyczajnych i 6 członków wspierających. Bieżący stan kasy koła jest zgodny z dokumentacją finansową.

2. W listopadzie 2 członkinie zarządu odwiedziły kolejną emerytkę pożarnictwa Panią Mariannę Brzeską, funkcjonariuszkę byłej KWSP Elbląg. Poinformowały ją o możliwości uzyskania pomocy z funduszu socjalnego.

3. Ustalono termin zebrania/spotkania opłatkowego na dzień 10 grudnia br., g.16.00.

4. Zebranie odbędzie się w Klubie Emeryta przy ul. Browarnej 33. Członkom zarządu przydzielono zadania, dla właściwego przygotowania zebrania.

5. Uzgodniono projekt planu pracy zarządu na 2017 rok.

 

3. W dniu 5 października 2016 roku odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Koła ZEiRP w Elblągu.

Podczas posiedzenia mówiono o :

1. ustaleniach które zapadły podczas posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego ZEIRP w Olsztynie odbytego w dniu 31 maja 2016 roku,

2. stanie organizacyjnym i finansowym naszego koła oraz przyjęciu nowego członka koła,

3. rozliczeniu kosztów wycieczki do Krakowa oraz o jej przebiegu - uczestnicy dzielili się wspomnieniami z wycieczki,

4. realizacja zadań z rocznego planu pracy zarządu,

5. zdano relację z odwiedziny u chorych i starszych wiekiem emerytów oraz rencistów.

Wstępnie przyjęto, że kolejne zebranie ogólne koła (z tradycyjnym opłatkiem) zostanie zorganizowane w dniu 10 grudnia 2016 roku.

 

4. Spotkanie z okazji Dnia Strażaka 2016 i Dni Ochrony Przeciwpożarowej odbyło się w dniu 3 czerwca br. o godz. 17, w Klubie Emeryta - JRG nr 2 na ul. Browarnej 33

5.  W dniu 9 maja 2016 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Koła oraz Komisji Rewizyjnej Koła ZEiRP w Elblągu.

Omówiono następującą tematykę :

1. stan organizacyjny i finansowy koła ( zaległości w płaceniu składek, sposóby rozwiązania tego problemu,

2. wykorzystanie funduszu socjalnego za 2015 rok przez emerytów/rencistów z Elbląga i okolic,

3. odwiedziny u starszych oraz chorych emerytów i rencistów,

4. organizację wycieczki do Krakowa ( stan wpłat uczestników, godzinę i miejsce wyjazduitp. ),

5. organizację zebrania ogólnego – spotkania integracyjnego z okazji Dnia Strażaka w dniu 3 czerwca 2016

    (członkom zarządu przydzielono zadania związane z organizacją zebrania i przygotowaniem posiłków dla uczestników).

 

 

 

ROK 2015 

1. Wycieczka do Karlskrony

Koło Emerytów i Rencistów w Elblągu zorganizowało w dniach  5  -  7 lipca 2015 roku wycieczkę do XVII - wiecznego szwedzkiego miasta portowego Karlskrona, położonego na 33 wyspach. Ten światowej sławy historyczny port wojenny  w 1998 roku wpisano na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W wycieczce wzięło udział 26 osób, członków Koła ZEiRP w Elblągu i ich rodzin. Dzień I O godzinie 17. 00  nastąpił wyjazd autokarem  z Elbląga na terminal promowy w Gdyni . Po krótkim oczekiwaniu po godzinie 20 weszliśmy na pokład promu Stena Spirit, po czym  zajęliśmy kwatery na pokładzie 7, w kabinach 2 osobowych z widokiem na morze. O godzinie 21 prom odbił od nabrzeża. Z pokładu lub przez okna kabin widać było oddalający się ląd oraz statki stojące na redzie . Tą krótką, ciepłą letnią noc spędzamy na spotkaniach integracyjnych  , na dancingu, na dyskotece lub odpoczywając w kabinach przy cichym, usypiających odgłosie silników promu. Po  całonocnym  rejsie dopływamy do terminala promowego Karlskrony  na wyspie Verko. Dzień II Po spożyciu obfitego śniadania, w bufecie szwedzkim o bardzo szerokim wyborze dań, schodzimy na ląd. Karlskrona wita nas zmiennym zachmurzeniem i przelotnymi opadami deszczu (od godzin  południowych nastaje piękna, słoneczna pogoda). Korzystając z autokaru i pieszo zwiedzamy z miłą przewodniczką atrakcje Karlskrony wg programu jak niżej;  a/ przejazd przez wyspy archipelagu szkierowego do centrum Karlskrony na wyspie Trosso, wjazd na punkt widokowy Bryggareberget  z panoramą miasta i okolic , b/ zwiedzanie centrum miasta: Bjornholmen - małe kolorowe domki drewniane z wiatrowskazami na dachach ( dawne osiedle pierwszych stoczniowców ,  drewniany luterański Kościół Admiralicji z 1985 roku - z stojącymi przed nim rzeźbami zbierającego datki Matsa Rosenborna i Nilsa Helgersona  (z powieści Cudowna podróż - fot.8); Dzwonnica Admiralicji; Wielki Rynek z pomnikiem założyciela miasta Karola XI i barokowymi  Kościołami Fryderyka oraz Trójcy Świętej; Targ Rybny z rzeźbą Rybaczki ; Nabrzeże Królewskie z rezydencją królów oraz popiersiem Erika Dahlberga – twórcy planu miasta. W trakcie zwiedzania przewodniczka zapoznaje  nas z  historią miasta i zwyczajami jego mieszkańców. c/  zwiedzanie z przewodniczką Muzeum Marynarki Wojennej na wyspie Stumholmen - zobaczyliśmy kolekcje modeli okrętowych oraz figur dziobowych , tunel podwodny, wyposażenie okrętów wojennych oraz autentyczny okręt podwodny i wiele innych ciekawostek , d/ czas wolny około 2,5 godziny - słynne lody , degustacja piwa, indywidualne zwiedzanie , zakupy w centrach handlowych itp., e/ do  godziny 18 odbywał się powrót autobusem miejskim nr 6 na terminal promowy i wejście na prom, obiadokolacja (bardzo duży wybór smacznych dań ), f/ o godzinie 19,30 odpływamy do kraju - korzystamy z  atrakcji proponowanych przez Stena Line tj. Bingo ( dwie osoby z naszej grupy wygrały i otrzymały nagrody), dyskoteki lub dancingu. Podziwiamy widok z pokładu na mijane wysepki archipelagu i mamy kolejne spotkanie integracyjne , a zmęczeni odpoczywają.  Dzień III Po  spokojnym  rejsie  przez  Bałtyk,  ok. godz. 8:00 przybijamy szczęśliwie do nabrzeża  promowego w Gdyni i po skompletowaniu się (po zabawnych perypetiach), zdrowi i radośni  wróciliśmy autokarem do Elbląga. 

( zdjęcia w galerii )

 

2.  Dnia 10 września 2015 r. delegacja Koła ZEiRP i KM PSP w Elblągu odwiedziła obchodzącą 90 rocznicę urodzin członkinię naszego koła Panią Stanisławę Zalewską.     Wręczono wraz z okolicznościowymi życzeniami kwiaty, dyplom okolicznościowy i tort urodzinowy. Spotkanie było okazją do wielu miłych wspomnień związanych z okresem służby pożarniczej jej męża i przebiegło w miłej atmosferze.

 

3.  W dniu 14 października 2015 r. odbyło się przelanie środków z funduszu związku na dofinansowanie wycieczki do Karlskrone.

 

4.  Posiedzenie Zarządu Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Elblągu

W dniu 26 października 2015 roku odbyło się posiedzenie, którego tematyką były:

1.Sprawy organizacyjne i finansowe Koła

2. Informacja o wycieczce do Karlskrony.

3. Realizacja rocznego planu pracy i propozycje do planu na rok 2016

4. Sprawy różne.

Przebieg posiedzenia

Ad.1 Posiedzeniu Zarządu przewodniczył prezes koła.

Ad.1 Zarząd zaakceptował przyjęcie do koła, 2 nowych członków zwyczajnych (z dniem 1 czerwca br.) Aktualny stan członków koła wynosi 79 osób, w tym 71 członków zwyczajnych i 8 członków wspierających. Składki członkowskie: z opłatą składek za lata ubiegłe zalega 7 osób a za rok bieżący 17 osób. Ogólna suma należnych a nie uregulowanych składek wynosi 600zł. Składka statutowa należna od koła dla ZW ZEiRP RP za rok 2015 wyniosła 840 zł i została już uregulowana. Wydatki związane z organizacją zebrania ogólnego koła w dniu 29 maja br. zostały rozliczone i zgodnie z regulaminem częściowo zrefundowane z FS KW PSP.

Ad. 2 W okresie od do 7 lipca br. odbyła się wycieczka do Karlskrony. Uczestniczyło w niej 26 osób, w tym 22 emerytów i członków ich rodzin oraz 4 osoby zaprzyjaźnione. Koszt wycieczki wyniósł 361,17 zł na osobę, z czego połowa została zrefundowana z Funduszu Socjalnego. Uczestnicy wycieczki biorący udział w posiedzeniu, podzielili się swoimi wrażeniami i zgodnie uznali wycieczkę za udaną. Informację o przebiegu wycieczki zamieszczono w gablocie i na stronie internetowej koła.

Ad.3 Przeanalizowano plan pracy koła na rok 2015 i stwierdzono, że większość zadań z planu już zrealizowano. Nie zorganizowano wspólnego grzybobrania, z powodu suszy w okresie letnim i braku większej liczby chętnych w okresie jesiennym. Z ważniejszych zadań pozostała organizacja zebrania ogólnego członków (z tradycyjnym opłatkiem). Wstępnie przyjęto, że zebranie ogólne koła odbędzie się w dniu 11 grudnia 2015.Posiedzenie zarządu w sprawie organizacji zebrania zaplanowano na 30 listopada br. godz. 16.00 . Ustalono, że na następnym posiedzeniu członkowie zarządu przedłożą propozycje zadań, które należałoby uwzględnić w planie pracy na rok 2016.

Ad. 4 Prezes poinformował, iż zarząd uzyskał możliwość samodzielnej aktualizacji strony internetowej koła , co zostało powierzone koledze Adamowi Mellerowi. Ułatwi to propagowanie idei działalności ZEiRP RP oraz informowanie członków Koła o ważnych dla nich wydarzeniach. Zaakceptowano propozycję aby wręczać jubilatom obchodzącym 80, 85, 90 (itd.) rocznice urodzin dyplomy okolicznościowe z życzeniami, kwiaty, ewentualnie tort, itp. Wręczanie odbywać się będzie na zebraniach ogólnych członków lub w przypadku złego stanu zdrowia jubilata podczas wizyt osób wytypowanych przez zarząd. Ustalono, że w okresie Wszystkich Świętych, dla uczczenia zmarłych strażaków, znicze przy głównych krzyżach obu cmentarzy, w imieniu Koła ZEiRP zapali v-ce prezes. Na najbliższym posiedzeniu zarządu zostanie rozważona propozycja dobrowolnej zbiórki ( wśród uczestników zebrania ogólnego) dowolnych kwot pieniędzy, na wsparcie finansowe rehabilitacji po wypadku członka naszego Koła.

 

5.  ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE KOŁA ZEiRP RP W ELBLĄGU

Dnia 11 grudnia 2015 r. odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Elblągu.

Na wstępie zebrania Tadeusz Jakubik - Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Olsztynie wręczył Honorową Odznakę „Zasłużony dla ZEiRP RP” st.bryg. Tomaszowi Świniarskiemu -Komendantowi Miejskiemu PSP w Elblągu, za zaangażowanie w reaktywację Kół ZEiRP RP  w Elblągu i Pasłęku i wspieranie bieżącej ich działalność. Uroczyście wręczono także legitymację członkowską kol. Mariuszowi Wardzie, który do naszego Koła wstąpił w bieżącym roku.

Następnie zwięźle wspomniano przebieg służby i uczczono chwilą ciszy zmarłych w 2015 r. byłych funkcjonariuszy pożarnictwa.

Sprawozdanie z realizacji planu działania Zarządu i stanu finansowego Koła za upływający rok oraz zamierzenia na rok przyszły przedstawił kol. Witold Garbacewicz – Sekretarz Koła.

Podczas swojego wystąpienia Komendant Miejski PSP podzielił się osiągnięciami elbląskich jednostek straży pożarnych, głównie w zakresie poprawy usprzętowienia oraz skuteczności działań ratowniczo-gaśniczych, po czym złożył życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

Ksiądz Kapelan Andrzej Kilanowski przypomniał o znaczeniu Świąt Bożego Narodzenia  i związanymi z nim tradycjami, zainicjował śpiew kolęd, dzielenie się opłatkiem i składanie wzajemnych życzeń między uczestnikami zebrania.

Podczas uroczystej kolacji kol. Bogusław Gajewski - Wiceprezes Koła poinformował  o przebiegu i atrakcjach odbytej w bieżącym roku wycieczce do Karlskrony oraz przedłożył ofertę zorganizowania w przyszłym roku wycieczki do Krakowa i okolic. Propozycja ta wzbudziła zainteresowanie większości uczestników zebrania.

Zebranie zakończyło się miłymi wspomnieniami z czasu służby i dyskusją o bieżących problemach naszego środowiska, szczególnie o potrzebie i wspierania emerytów i rencistów schorowanych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji socjalno-bytowej.

Przebieg zebrania udokumentowano licznymi zdjęciami.          

 ( zdjęcia w galerii )

6. Informacja o utworzeniu i reaktywowaniu ZEiRP RP w Elblągu - pobierz tutaj

 

Odsłony: 1895