Informacje z posiedzeń zarządu

I. W dniu 30-11-2017 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Koła ZEiRP RP w Elblągu z udziałem przedstawiciela Komisji Rewizyjnej.

Tematyka posiedzenia:

1.Stan organizacyjny i finansowy koła.   

  Na dzień posiedzenia koło liczy 67 członków, w tym 62 członków zwyczajnych oraz 5 członków wspierających.  Podjęto uchwałę o skreśleniu z listy członków 2 osób zalegających z opłatami składek i nie wykazujących zainteresowania udziałem w działalności koła.    Stan kasy zgodny jest z dokumentacją finansową.

2. Plan działalności na 2018 rok. Zarząd zaakceptował przedstawiony projekt planu działalności  koła na rok 2018                                                             

3.Wycieczka dla emerytów/rencistów w  2018 roku 

   Zarząd rozważył 3 oferty wycieczek turystyczno-krajoznawczych na rok 2017. Wybrano jednogłośnie propozycję  organizacji wycieczki do „Kotliny Kłodzkiej i Pragi” w dniach 23 – 27 czerwca 2018 roku.

4. Organizacja zebrania ogólnego koła

  Zebranie zostanie zorganizowane w dniu 8 grudnia br. o godz.16.30, w Klubie Emeryta. Członkom zarządu przydzielono zadania związane z organizacją zebrania, a po nim spotkania  integracyjnego.

5. Ustalono, że podczas zebrania ogólnego zostaną omówione propozycje FSSM dotyczące zmian w ustawie emerytalnej służb mundurowych.

  

II. W dniu 11.10.2017 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Koła ZEiRP RP w Elblągu z udziałem przedstawicieli Komisji Rewizyjnej.

Tematyka posiedzenia:

1.Stan organizacyjny i finansowy koła.

Na dzień posiedzenia koło liczy 69 członków, w tym 64 członków zwyczajnych oraz 5 członków wspierających.

Podjęto uchwałę o skreśleniu z listy członków 3 osób zalegających z opłatami składek i nie wykazujących zainteresowania udziałem w działalności koła.

Z opłatą składek za okres ponad 12 miesięcy zalega aktualnie 8 członków. Do członków z największymi zaległościami  zarząd wyśle pisma przypominające o należnych składkach. 

Wpływy i wydatki koła zostały na bieżąco zaksięgowane przez skarbnika, stan kasy zgodny jest z dokumentacją finansową.

2.Realizacja zadań wynikających z rocznego planu działania.

 Analiza planu rocznego wykazała, że zadania w nim zawarte wykonane są w stopniu dobrym.

3.Rozliczenie wycieczki do Lwowa i na Lubelszczyznę.

Wycieczka została rozliczona na podstawie  faktur i rachunków dotyczących poniesionych kosztów, przedstawionych przez pilota wycieczki. W związku z rezygnacją z udziału w wycieczce 4 osób, jej koszta wzrosły do kwoty 802,59 złotych na osobę. Rozliczenie wycieczki wraz z indywidualnymi wnioskami o dopłatę z funduszu socjalnego, wysłano do KWPSP Olsztyn.

4.Organizacja zebrania ogólnego członków koła ZEiRP.

Wstępnie ustalono, że zebranie ogólne członków zostanie zorganizowane w dniu 8 grudnia br. Szczegóły dotyczące organizacji zebrania zostaną ustalone na posiedzeniu zarządu w ostatnim tygodniu listopada.

5.Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapowiedział kontrolę działalności zarządu i finansów koła w III dekadzie listopada br.

II. W dniu 10 maja 2017 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Koła ZEiRP RP w Elblągu z udziałem przedstawicieli Komisji Rewizyjnej.

Tematyka posiedzenia:

1.Stan organizacyjny i finansowy koła.                          

Na dzień posiedzenia koło liczy 71 członków, w tym 66 członków zwyczajnych oraz 5 członków wspierających.                                                                                                                                        

Z opłatą składek za okres ponad 12 miesięcy zalega 16 członków, na ogólną kwotę 660 zł.  

Zarząd przypomni osobom zalegającym z opłatą, o obowiązku dokonania opłaty składek.

Bieżący stan kasy koła jest zgodny z dokumentacją finansową.

2.Organizacja wycieczki „Lwów i Lubelszczyzna”                                                                                        

Wycieczka odbędzie się w dniach 24 – 28 czerwca br. zgodnie z uzgodnionym wcześniej programem. Udział w wycieczce zgłosiło 30 osób, w tym 27 emerytów i rencistów pożarnictwa i członków ich rodzin oraz 3 osoby zaprzyjaźnione. Uczestnicy wycieczki winni posiadać paszport ważny co najmniej 3 miesiące od rozpoczęcia wycieczki oraz dokonać przedpłaty przewidywanych kosztów wycieczki, w kwocie 795 zł od osoby (do kasy koła), w terminie do dnia 9 czerwca 2017 roku.     

Przedpłaty będzie można dokonać podczas zebrania ogólnego członków Koła.

3. Organizacja zebrania ogólnego członków koła ZEiRP  

Ustalono termin zebrania na dzień 2 czerwca br. godz.17.00. Zebranie odbędzie się w Klubie Emeryta w JRG nr 2 w Elblągu.           

Przydzielono członkom zarządu zadania związane z organizacją zebrania ogólnego (zaproszenie gości i powiadomienie o zebraniu członków koła, przygotowanie sali, zamówienie cateringu, przygotowanie dokumentacji i programu zebrania, itp.)

III. W dniu 7 lutego 2017 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Koła ZEiRP w Elblągu.

W posiedzeniu brał również udział przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła

Tematyka posiedzenia:

1. Informacja o przebiegu i ustaleniach przyjętych podczas posiedzenia ZWZEiRP w Olsztynie w grudniu 2016, w szczególności:

- w bieżącym roku planowany jest Zjazd Nadzwyczajny ZEiRP RP, celem przyjęcia nowelizacji Statutu Związku,

- w drugim kwartale br. będzie obchodzony jubileusz XX-lecia ZEiRP na Warmii i Mazurach,

- Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Elblągu został wyróżniony Odznaką za Zasługi dla ZEiRP RP.

2. Informacja o wykorzystaniu Funduszu Socjalnego dla emerytów i rencistów w województwie     warmińsko- mazurskim, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń przyznanych emerytom i rencistom z terenu powiatu elbląskiego.

3. Zapoznanie się z treścią i zaakceptowanie „ Sprawozdania z działalności organizacyjnej i finansowej Koła za 2016 rok”.

4. Uznano za konieczność podjęcie sukcesywnych działań celem zlikwidowania zaległości w opłatach składek członkowskich.

5. Organizacja wycieczki do Lwowa.  Wycieczka planowana jest w czerwcu bieżącego roku. Udział w wycieczce zgłosiły 33 osoby. Wpłata zaliczek na pokrycie kosztów wycieczki do końca lutego br.

W dniu 21 lutego br. o godz. 16.00, w Klubie Garnizonowym przy ul Mierosławskiego odbędzie się spotkanie uczestników wycieczki z pilotem / przewodnikiem/.

6. Wystąpiono do KW PSP w Olsztynie, o uwzględnienie w planie Funduszu Socjalnego na 2017 rok, potrzeb finansowych na częściową refundację kosztów wycieczki. 

 

Odsłony: 444