Informacje z posiedzeń zarządu

 

I. W dniu 9.04.2019 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Koła ZEiRP RP i Komisji Rewizynej .

      Omówiono Walny Zjazd Wojewódzkiego Zarządu ZEiRP RP w Olsztynie i pogratulowano byłemu

          Prezesowi otrzymania pamiątkowej statuetki.

     Przekazano przyjęte wnioski podczas zjazdu i informację o wybranych podczas zjazdu emerytów

         do Zarządu, Prezydium i Komisji Rewizyjnej.

      Powiadomiono o wybraniu przedstawiciela naszego koła do zarządu wojewódzkiego.

      Przekazano informację o wycieczce zorganizowanej przez koło ZEiRP RP w Olsztynie.

      Ustalano wstępny podział zadań mających przygotować ogólne zebranie na 17 maja 2019 roku o godz. 17:00.

      Przekazano informacje ze spodkania z zasłużonym 90 letnim emerytem.

PRZYPOMINAMY - TERMINY DYŻURÓW: 16 kwietnia i 7 maja w godzinach 11-13:00.

II. W dniu 26.02.2019 roku odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Koła ZEiRP RP , Komisji Rewizynej 

   poszerzone o zaproszonych gości.

      Zakończono przyjmowanie chęnych na wycieczkę w czerwcu.

      Przekazano wnioski na odznaczenia dla trzech emerytów.

      Ustalano wstępnie termin ogólnego zebrania na 17 maja ( zależny od terminów innych

      uroczystości z okazji Dnia Strażaka).

      Wstępnie ustalono osoby na spotkanie z zasłużonym emerytem.

PRZYPOMINAMY - TERMINY DYŻURÓW: 16 kwietnia i 7 maja w godzinach 11-13:00. 

 

III.   W dniu 15 stycznia 2019 roku odbyło się inauguracyjne spotkanie nowego Zarządu Koła ZEiRP RP i Komisji Rewizyjnej.

Tematyka posiedzenia obejmowała:

 1.  Rozliczenie Walnego Zebrania Koła, które odbyło się 14 grudnia 2018 r. o godz. 16.00, w świetlicy JRG nr 2, 
 2.  Omówienie sprawozdania z działalności finansowej za 2018 rok ,
 3.  Opracowanie Ankiety informacyjnej z Walnego Zebrania,
 4.  Uchwalenie planu pracy na rok 2019,
 5.  Wytypowanie kandydatów do "Odznaki zasłużony dla ZEiRP RP" - 3 wnioski,
 6.  Przyjęcie do koła 2  nowych emerytów,
 7.  Podjęcie zdecydowanych działań w celu poznania przyczyn nie płacenia składek przez dłuższy okres przez 4 osoby,
 8.  Podjęcie decyzji o zakupieniu na potrzeby koła szklanej i filiżanek,
 9.  Podjęcie decyzji o dyżurach - raz w miesiącu , w godzinach 11:00 - 13:00,
 10.  Podjęcie decyzji o uzupełnieniu i prowadzeniu Kroniki Koła w Elblągu,
 11.  Wyznaczenie czworo członków zarządu do utrzymania łączności z członkami koła. 

TERMINY DYŻURÓW: 29 stycznia, 12 luty, 12 marzec, 16 kwietnia i 7 maja.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

2018

 

I. W dniu 4 grudnia 2018 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Koła ZEiRP RP w Elblągu z udziałem Komisji Rewizyjnej.

Tematyka posiedzenia obejmowała:

 1. Przygotowania do Walnego Zebrania Koła, które odbędzie się 14 grudnia br. o godz. 16.00, w świetlicy JRG nr 2,  w tym:

a) opracowanie sprawozdania z działalności zarządu w okresie upływającej kadencji (prezes i sekretarz zarządu),

b) opracowanie sprawozdania finansowego (skarbnik z pomocą prezesa)\

c) Komisja Rewizyjna opracuje sprawozdanie ze swojej działalności i dokona oceny realizacji zadań przez zarząd na podstawie wyników corocznych kontroli

d) opracowanie scenariusza Walnego Zebrania jako materiału pomocniczego dla przewodniczącego obrad oraz projektów uchwał Walnego Zebrania jako pomoc dla protokolanta zebrania (prezes i sekretarz)

e) przygotowanie list obecności i listy wpłaty składek (sekretarz i skarbnik)

f) zaproszenie gości i zamieszczenie informacji o zebraniu na tablicy ogłoszeń (prezes)

g) powiadomienie członków koła o zebraniu (wiceprezes i wyznaczony członek zarządu wg dotychczas stosowanych zasad)

       2. Przygotowanie spotkania integracyjnego, które odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu obrad Walnego Zebrania.

Wyznaczono zespół członków zarządu,  który pod kierownictwem wiceprezesa zajmie się:

-  przygotowaniem i dekoracją świetlicy

- ustaleniem menu i  zamówieniem posiłku w firmie cateringowej

- zapewnieniem opłatków

- dokonaniem zakupów serwetek, naczyń, napojów chłodzących  i produktów niezbędnych do    

  ugotowania  grochówki

- uporządkowaniem świetlicy po zakończeniu spotkania integracyjnego

 

II. W dniu 6 listopada 2018 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Koła ZEiRP RP w Elblągu z udziałem przedstawicieli Komisji Rewizyjnej.

Tematyka posiedzenia:

1. Zagadnienia organizacyjne i finansowe:

– zaakceptowano przyjęcie do koła jednego emeryta. Aktualny stan członków koła wynosi 65 osób, w tym 60 członków zwyczajnych i 5 członków wspierających

- oceniono płatność składek członkowskich. Zdecydowana większość członków na bieżąco opłaca składki. W stosunku do osób, które zalegają z opłatami,  zostaną podjęte przewidziane statutem działania, zmierzające do  wyegzekwowania ich.

2. Rozliczenie wycieczek:

- z rozliczenia kosztów wycieczki do Kotliny Kłodzkiej i Pragi, na podstawie faktur i rachunków przedłożonych przez pilota wycieczki wynika, że jej koszt wyniósł 830,67 zł na osobę. Wobec powyższego wszyscy uczestnicy, którzy dokonali wpłaty zaliczek w kwocie 880 zł, uzyskali prawo do zwrotu nadpłaty  po 49,33zł na osobę. Wnioski na dopłatę do kosztów wycieczki z Funduszu Socjalnego, od osób które spełniają kryterium dochodowe, zostały przesłane do KWPSP w Olsztynie we wrześniu br.

- rozliczenia wycieczki na Hel dokonał pilot wycieczki z uwzględnieniem  uczestniczących w niej  emerytów wojskowych. Z informacji uzyskanych o pilota wynika, że wpłacone zaliczki zostały w pełni wykorzystane na pokrycie kosztów wycieczki.

3. Rozliczenie rocznego planu pracy zarządu, organizacja zebrania koła

- pozytywnie oceniono wykonanie zadań zawartych w planie. Do zrealizowania pozostała  organizacja zebrania sprawozdawczo-wyborczego i spotkania integracyjnego koła.

- wstępnie ustalono że zebranie wraz ze spotkaniem integracyjnym odbędzie się w dniu 14 grudnia br. Na kolejnym posiedzeniu zarządu, w dniu 4 grudnia br., zostaną ustalone szczegóły dotyczące przygotowania dokumentacyjnego zebrania i organizacji spotkania integracyjnego.

 

III. W dniu 18 kwietnia 2018 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Koła ZEiRP RP w Elblągu z udziałem przedstawicieli Komisji Rewizyjnej.

Tematyka posiedzenia:

1. Stan organizacyjny i finanse Koła. Stan ilościowy członków od ostatniego posiedzenia nie zmienił się i wynosi 64 osoby, w tym 59 członków zwykłych i 5 członków wspierających. W lutym br otrzymaliśmy z funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów, zwrot kosztów wyżywienia, poniesionych podczas zebrania sprawozdawczego i spotkania integracyjnego, odbytego w grudniu ubiegłego roku.

2. Projekt zmian zasad i kryteriów przyznawania pomocy z funduszu Sekretarz zarządu zapoznał zebranych z projektem zmian „Szczegółowych zasad i kryteriów przyznawania pomocy z funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów PSP” zaproponowanych przez Komisję Socjalną FS przy Komendancie Wojewódzkim PSP w Olsztynie. Po analizie przedstawionego projektu, wypracowano uwagi i wnioski dot niektórych uregulowań zawartych w „tabeli dopłat” oraz terminu wejścia w życie nowych zasad i kryteriów przyznawania pomocy. Wypracowane wnioski przesłano do KWPSP.

3. Organizacja spotkania integracyjnego z okazji Dnia Strażaka Postanowiono, że spotkanie integracyjne emerytów i rencistów odbędzie się w dniu 18 maja br o godz. 17.00, w Klubie Emeryta w JRG nr 2 przy ul. Browarnej. Poszczególnym członkom zarządu przydzielono zadania związane z organizacją spotkania.

W trakcie spotkania integracyjnego osoby, które zgłosiły akces udziału w wycieczce do Pragi i Kotliny Kłodzkiej, będą mogły dokonać przedpłat na pokrycie kosztów wycieczki, po 780 zł od osoby.

 

IV.  W dniu 7 lutego 2018 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Koła ZEiRP RP w Elblągu z udziałem przedstawiciela Komisji Rewizyjnej.

Tematyka posiedzenia:

1.Zagadnienia omawiane na posiedzeniu ZW ZEiRP w Olsztynie w grudniu 2018.
   Prezes poinformował, że na posiedzeniu omawiano sprawy dotyczące  m.in.:
   - wykorzystania środków Funduszu Socjalnego w województwie w 2017 roku,
   - przewidywanej aktualizacji rozporządzenia MSWiA w sprawie rozdziału środków funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów,
   - opracowanych przez Zarząd Główny zmian w statucie ZEiRP RP.

2.Zatwierdzenie rocznego sprawozdania z działalności organizacyjnej i finansowej Koła za 2017 rok, (przedkładanego do ZW ZEiRP w Olsztynie).
   Ze sprawozdania wynika m.in., że:
   - na dzień 31 grudnia 2017 Koło czy 64 członków, w tym 59 członków zwyczajnych i 5 członków wspierających,
   - ilość środków finansowych w kasie  Koła, po rozliczeniu wpływów i wydatków  w okresie 2017 roku wzrosła o 441,56 zł (w porównaniu do roku 2016),
   - opłatę składek członkowskich do Koła oceniono jako zadowalającą (z opłatami zalega 8 członków)
3.Przygotowania do organizacji wycieczki dla emerytów/rencistów w czerwcu 2018 roku. 

  Prezes poinformował, że udział w wycieczce do Pragi i Kotliny Kłodzkiej zgłosiły 33 osoby (osoby te wpłaciły zaliczki na pokrycie  wstępnych kosztów wycieczki).
  Zarząd wystąpił do KWPSP w Olsztynie, o zaplanowanie środków i zrefundowanie  części kosztów wycieczki,  dla osób uprawnionych do korzystania funduszu socjalnego.

4.Ustalono, że kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się, na przełomie kwietnia i maja br.

 

Odsłony: 879