Informacje z posiedzeń zarządu

I. W dniu 4 grudnia 2018 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Koła ZEiRP RP w Elblągu z udziałem Komisji Rewizyjnej.

Tematyka posiedzenia obejmowała:

  1. Przygotowania do Walnego Zebrania Koła, które odbędzie się 14 grudnia br. o godz. 16.00, w świetlicy JRG nr 2,  w tym:

a) opracowanie sprawozdania z działalności zarządu w okresie upływającej kadencji (prezes i sekretarz zarządu),

b) opracowanie sprawozdania finansowego (skarbnik z pomocą prezesa)\

c) Komisja Rewizyjna opracuje sprawozdanie ze swojej działalności i dokona oceny realizacji zadań przez zarząd na podstawie wyników corocznych kontroli

d) opracowanie scenariusza Walnego Zebrania jako materiału pomocniczego dla przewodniczącego obrad oraz projektów uchwał Walnego Zebrania jako pomoc dla protokolanta zebrania (prezes i sekretarz)

e) przygotowanie list obecności i listy wpłaty składek (sekretarz i skarbnik)

f) zaproszenie gości i zamieszczenie informacji o zebraniu na tablicy ogłoszeń (prezes)

g) powiadomienie członków koła o zebraniu (wiceprezes i wyznaczony członek zarządu wg dotychczas stosowanych zasad)

       2. Przygotowanie spotkania integracyjnego, które odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu obrad Walnego Zebrania.

Wyznaczono zespół członków zarządu,  który pod kierownictwem wiceprezesa zajmie się:

-  przygotowaniem i dekoracją świetlicy

- ustaleniem menu i  zamówieniem posiłku w firmie cateringowej

- zapewnieniem opłatków

- dokonaniem zakupów serwetek, naczyń, napojów chłodzących  i produktów niezbędnych do    

  ugotowania  grochówki

- uporządkowaniem świetlicy po zakończeniu spotkania integracyjnego

 

II. W dniu 6 listopada 2018 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Koła ZEiRP RP w Elblągu z udziałem przedstawicieli Komisji Rewizyjnej.

Tematyka posiedzenia:

1. Zagadnienia organizacyjne i finansowe:

– zaakceptowano przyjęcie do koła jednego emeryta. Aktualny stan członków koła wynosi 65 osób, w tym 60 członków zwyczajnych i 5 członków wspierających

- oceniono płatność składek członkowskich. Zdecydowana większość członków na bieżąco opłaca składki. W stosunku do osób, które zalegają z opłatami,  zostaną podjęte przewidziane statutem działania, zmierzające do  wyegzekwowania ich.

2. Rozliczenie wycieczek:

- z rozliczenia kosztów wycieczki do Kotliny Kłodzkiej i Pragi, na podstawie faktur i rachunków przedłożonych przez pilota wycieczki wynika, że jej koszt wyniósł 830,67 zł na osobę. Wobec powyższego wszyscy uczestnicy, którzy dokonali wpłaty zaliczek w kwocie 880 zł, uzyskali prawo do zwrotu nadpłaty  po 49,33zł na osobę. Wnioski na dopłatę do kosztów wycieczki z Funduszu Socjalnego, od osób które spełniają kryterium dochodowe, zostały przesłane do KWPSP w Olsztynie we wrześniu br.

- rozliczenia wycieczki na Hel dokonał pilot wycieczki z uwzględnieniem  uczestniczących w niej  emerytów wojskowych. Z informacji uzyskanych o pilota wynika, że wpłacone zaliczki zostały w pełni wykorzystane na pokrycie kosztów wycieczki.

3. Rozliczenie rocznego planu pracy zarządu, organizacja zebrania koła

- pozytywnie oceniono wykonanie zadań zawartych w planie. Do zrealizowania pozostała  organizacja zebrania sprawozdawczo-wyborczego i spotkania integracyjnego koła.

- wstępnie ustalono że zebranie wraz ze spotkaniem integracyjnym odbędzie się w dniu 14 grudnia br. Na kolejnym posiedzeniu zarządu, w dniu 4 grudnia br., zostaną ustalone szczegóły dotyczące przygotowania dokumentacyjnego zebrania i organizacji spotkania integracyjnego.

 

III. W dniu 18 kwietnia 2018 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Koła ZEiRP RP w Elblągu z udziałem przedstawicieli Komisji Rewizyjnej.

Tematyka posiedzenia:

1. Stan organizacyjny i finanse Koła. Stan ilościowy członków od ostatniego posiedzenia nie zmienił się i wynosi 64 osoby, w tym 59 członków zwykłych i 5 członków wspierających. W lutym br otrzymaliśmy z funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów, zwrot kosztów wyżywienia, poniesionych podczas zebrania sprawozdawczego i spotkania integracyjnego, odbytego w grudniu ubiegłego roku.

2. Projekt zmian zasad i kryteriów przyznawania pomocy z funduszu Sekretarz zarządu zapoznał zebranych z projektem zmian „Szczegółowych zasad i kryteriów przyznawania pomocy z funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów PSP” zaproponowanych przez Komisję Socjalną FS przy Komendancie Wojewódzkim PSP w Olsztynie. Po analizie przedstawionego projektu, wypracowano uwagi i wnioski dot niektórych uregulowań zawartych w „tabeli dopłat” oraz terminu wejścia w życie nowych zasad i kryteriów przyznawania pomocy. Wypracowane wnioski przesłano do KWPSP.

3. Organizacja spotkania integracyjnego z okazji Dnia Strażaka Postanowiono, że spotkanie integracyjne emerytów i rencistów odbędzie się w dniu 18 maja br o godz. 17.00, w Klubie Emeryta w JRG nr 2 przy ul. Browarnej. Poszczególnym członkom zarządu przydzielono zadania związane z organizacją spotkania.

W trakcie spotkania integracyjnego osoby, które zgłosiły akces udziału w wycieczce do Pragi i Kotliny Kłodzkiej, będą mogły dokonać przedpłat na pokrycie kosztów wycieczki, po 780 zł od osoby.

 

IV.  W dniu 7 lutego 2018 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Koła ZEiRP RP w Elblągu z udziałem przedstawiciela Komisji Rewizyjnej.

Tematyka posiedzenia:

1.Zagadnienia omawiane na posiedzeniu ZW ZEiRP w Olsztynie w grudniu 2018.
   Prezes poinformował, że na posiedzeniu omawiano sprawy dotyczące  m.in.:
   - wykorzystania środków Funduszu Socjalnego w województwie w 2017 roku,
   - przewidywanej aktualizacji rozporządzenia MSWiA w sprawie rozdziału środków funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów,
   - opracowanych przez Zarząd Główny zmian w statucie ZEiRP RP.

2.Zatwierdzenie rocznego sprawozdania z działalności organizacyjnej i finansowej Koła za 2017 rok, (przedkładanego do ZW ZEiRP w Olsztynie).
   Ze sprawozdania wynika m.in., że:
   - na dzień 31 grudnia 2017 Koło czy 64 członków, w tym 59 członków zwyczajnych i 5 członków wspierających,
   - ilość środków finansowych w kasie  Koła, po rozliczeniu wpływów i wydatków  w okresie 2017 roku wzrosła o 441,56 zł (w porównaniu do roku 2016),
   - opłatę składek członkowskich do Koła oceniono jako zadowalającą (z opłatami zalega 8 członków)
3.Przygotowania do organizacji wycieczki dla emerytów/rencistów w czerwcu 2018 roku. 

  Prezes poinformował, że udział w wycieczce do Pragi i Kotliny Kłodzkiej zgłosiły 33 osoby (osoby te wpłaciły zaliczki na pokrycie  wstępnych kosztów wycieczki).
  Zarząd wystąpił do KWPSP w Olsztynie, o zaplanowanie środków i zrefundowanie  części kosztów wycieczki,  dla osób uprawnionych do korzystania funduszu socjalnego.

4.Ustalono, że kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się, na przełomie kwietnia i maja br.

 

ROK 2017


I.  W dniu 30-11-2017 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Koła ZEiRP RP w Elblągu z udziałem przedstawiciela Komisji Rewizyjnej.

Tematyka posiedzenia:

1.Stan organizacyjny i finansowy koła.   

  Na dzień posiedzenia koło liczy 67 członków, w tym 62 członków zwyczajnych oraz 5 członków wspierających.  Podjęto uchwałę o skreśleniu z listy członków 2 osób zalegających z opłatami składek i nie wykazujących zainteresowania udziałem w działalności koła.    Stan kasy zgodny jest z dokumentacją finansową.

2. Plan działalności na 2018 rok. Zarząd zaakceptował przedstawiony projekt planu działalności  koła na rok 2018                                                             

3.Wycieczka dla emerytów/rencistów w  2018 roku 

   Zarząd rozważył 3 oferty wycieczek turystyczno-krajoznawczych na rok 2017. Wybrano jednogłośnie propozycję  organizacji wycieczki do „Kotliny Kłodzkiej i Pragi” w dniach 23 – 27 czerwca 2018 roku.

4. Organizacja zebrania ogólnego koła

  Zebranie zostanie zorganizowane w dniu 8 grudnia br. o godz.16.30, w Klubie Emeryta. Członkom zarządu przydzielono zadania związane z organizacją zebrania, a po nim spotkania  integracyjnego.

5. Ustalono, że podczas zebrania ogólnego zostaną omówione propozycje FSSM dotyczące zmian w ustawie emerytalnej służb mundurowych.

II. W dniu 11.10.2017 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Koła ZEiRP RP w Elblągu z udziałem przedstawicieli Komisji Rewizyjnej.

Tematyka posiedzenia:

1.Stan organizacyjny i finansowy koła.

Na dzień posiedzenia koło liczy 69 członków, w tym 64 członków zwyczajnych oraz 5 członków wspierających.

Podjęto uchwałę o skreśleniu z listy członków 3 osób zalegających z opłatami składek i nie wykazujących zainteresowania udziałem w działalności koła.

Z opłatą składek za okres ponad 12 miesięcy zalega aktualnie 8 członków. Do członków z największymi zaległościami  zarząd wyśle pisma przypominające o należnych składkach. 

Wpływy i wydatki koła zostały na bieżąco zaksięgowane przez skarbnika, stan kasy zgodny jest z dokumentacją finansową.

2.Realizacja zadań wynikających z rocznego planu działania.

 Analiza planu rocznego wykazała, że zadania w nim zawarte wykonane są w stopniu dobrym.

3.Rozliczenie wycieczki do Lwowa i na Lubelszczyznę.

Wycieczka została rozliczona na podstawie  faktur i rachunków dotyczących poniesionych kosztów, przedstawionych przez pilota wycieczki. W związku z rezygnacją z udziału w wycieczce 4 osób, jej koszta wzrosły do kwoty 802,59 złotych na osobę. Rozliczenie wycieczki wraz z indywidualnymi wnioskami o dopłatę z funduszu socjalnego, wysłano do KWPSP Olsztyn.

4.Organizacja zebrania ogólnego członków koła ZEiRP.

Wstępnie ustalono, że zebranie ogólne członków zostanie zorganizowane w dniu 8 grudnia br. Szczegóły dotyczące organizacji zebrania zostaną ustalone na posiedzeniu zarządu w ostatnim tygodniu listopada.

5.Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapowiedział kontrolę działalności zarządu i finansów koła w III dekadzie listopada br.

III. W dniu 10 maja 2017 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Koła ZEiRP RP w Elblągu z udziałem przedstawicieli Komisji Rewizyjnej.

Tematyka posiedzenia:

1.Stan organizacyjny i finansowy koła.                          

Na dzień posiedzenia koło liczy 71 członków, w tym 66 członków zwyczajnych oraz 5 członków wspierających.                                                                                                                                        

Z opłatą składek za okres ponad 12 miesięcy zalega 16 członków, na ogólną kwotę 660 zł.  

Zarząd przypomni osobom zalegającym z opłatą, o obowiązku dokonania opłaty składek.

Bieżący stan kasy koła jest zgodny z dokumentacją finansową.

2.Organizacja wycieczki „Lwów i Lubelszczyzna”                                                                                        

Wycieczka odbędzie się w dniach 24 – 28 czerwca br. zgodnie z uzgodnionym wcześniej programem. Udział w wycieczce zgłosiło 30 osób, w tym 27 emerytów i rencistów pożarnictwa i członków ich rodzin oraz 3 osoby zaprzyjaźnione. Uczestnicy wycieczki winni posiadać paszport ważny co najmniej 3 miesiące od rozpoczęcia wycieczki oraz dokonać przedpłaty przewidywanych kosztów wycieczki, w kwocie 795 zł od osoby (do kasy koła), w terminie do dnia 9 czerwca 2017 roku.     

Przedpłaty będzie można dokonać podczas zebrania ogólnego członków Koła.

3. Organizacja zebrania ogólnego członków koła ZEiRP  

Ustalono termin zebrania na dzień 2 czerwca br. godz.17.00. Zebranie odbędzie się w Klubie Emeryta w JRG nr 2 w Elblągu.           

Przydzielono członkom zarządu zadania związane z organizacją zebrania ogólnego (zaproszenie gości i powiadomienie o zebraniu członków koła, przygotowanie sali, zamówienie cateringu, przygotowanie dokumentacji i programu zebrania, itp.)

IV. W dniu 7 lutego 2017 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Koła ZEiRP w Elblągu.

W posiedzeniu brał również udział przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła

Tematyka posiedzenia:

1. Informacja o przebiegu i ustaleniach przyjętych podczas posiedzenia ZWZEiRP w Olsztynie w grudniu 2016, w szczególności:

- w bieżącym roku planowany jest Zjazd Nadzwyczajny ZEiRP RP, celem przyjęcia nowelizacji Statutu Związku,

- w drugim kwartale br. będzie obchodzony jubileusz XX-lecia ZEiRP na Warmii i Mazurach,

- Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Elblągu został wyróżniony Odznaką za Zasługi dla ZEiRP RP.

2. Informacja o wykorzystaniu Funduszu Socjalnego dla emerytów i rencistów w województwie     warmińsko- mazurskim, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń przyznanych emerytom i rencistom z terenu powiatu elbląskiego.

3. Zapoznanie się z treścią i zaakceptowanie „ Sprawozdania z działalności organizacyjnej i finansowej Koła za 2016 rok”.

4. Uznano za konieczność podjęcie sukcesywnych działań celem zlikwidowania zaległości w opłatach składek członkowskich.

5. Organizacja wycieczki do Lwowa.  Wycieczka planowana jest w czerwcu bieżącego roku. Udział w wycieczce zgłosiły 33 osoby. Wpłata zaliczek na pokrycie kosztów wycieczki do końca lutego br.

W dniu 21 lutego br. o godz. 16.00, w Klubie Garnizonowym przy ul Mierosławskiego odbędzie się spotkanie uczestników wycieczki z pilotem / przewodnikiem/.

6. Wystąpiono do KW PSP w Olsztynie, o uwzględnienie w planie Funduszu Socjalnego na 2017 rok, potrzeb finansowych na częściową refundację kosztów wycieczki. 

 

Odsłony: 703